EM BRIDGE(126편) - Rejoice Again (Nehemiah 12:27-47)